Jun. 18th, 2011

przekladaniec: (Default)
Autor: P. G. WODEHOUSE
Tytuł: RACJA, JEEVES
Tłumaczenie: [personal profile] przekladaniec

* * *

1922
Dedykowane Raymondowi Needham, K. C.


-1-


- Jeeves, - odezwałem się, - czy mogę mówić szczerze?

- Oczywiście, sir.

- To, co mam do powiedzenia może cię zranić.

- Bynajmniej, sir.

- No cóż, w takim razie...

Nie, nie, zaczekajcie. Zboczyłem z kursu.

Read more... )

Profile

przekladaniec: (Default)
Przekładaniec

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 01:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios